Wettelijke vermeldingen

1. Algemeen

K. Achel V.V. hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. K. Achel V.V. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij :

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens en we deze willen respecteren.

Als voetbalclub Achel V.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden. Indien je, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kon. Voetbalvereniging Achel V.V.
e-mailadres: gc@achelvv.be
website: www.achelvv.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

De persoonsgegevens van haar leden worden door K. Achel V.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en wedstrijden van K. Achel V.V. (uitvoering overeenkomst KBVB, e-Kickoff, wedstrijdbladen.be);
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen door bestuur of trainers (gerechtvaardigd belang);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • het kenbaar maken van alle ploegen op de website van de club met vermelding van de namen en het publiceren van foto’s (informatief);
 • het posten van wedstrijdverslagen en nieuwsberichten op de website van de club met vermelding van de namen en het publiceren van foto’s (informatief).

Verder geven wij clubinfo door aan onze correspondenten van Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, HAC-Weekblad en Internetgazet Hamont-Achel. De persoonsgegevens voor deze clubinfo beperken zich tot de namen van de leden, individuele foto’s en ploegfoto’s in het kader van clubactiviteiten, wedstrijdverslagen en ploegvoorstellingen.

1.2 Welke gegevens verwerken we ?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van een lid vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer;
 • rijksregisternummer;
 • persoonlijke gegevens: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • financiële gegevens: bankrekeningnummer.

1.3 Wie verwerkt de gegevens ?

De gegevens kunnen worden verwerkt door volgende personen en organisaties:

 • de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF;
 • het kernbestuur van K. Achel V.V.;
 • de jeugdcoördinatoren van de club;
 • de verschillende commissies werkzaam binnen de club;
 • de desbetreffende trainer en afgevaardigde van elke ploeg.

1.4 Verstrekking aan derden

Wij kunnen de gegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven in puntje 1.1 beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij (verwerker) voor het verzorgen van de internetomgeving (webhosting).

Wij geven de persoonsgegevens nooit door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben. Deze partijen (verwerkers) waarborgen uiteraard de veiligheid van de persoonsgegevens, o.a. de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien men ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Dit omvat publicaties van verslagen, berichten en foto’s op de website van de club die door onze correspondenten van Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, HAC-Weekblad en Internetgazet kunnen worden overgenomen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn

K. Achel V.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. K. Achel V.V. verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na uitschrijving van een clublid of bestuurslid.

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens K. Achel V.V. kennisnemen van de gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op onze pc’s die tevens voorzien zijn van een legaal besturingssysteem en antivirussoftware;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die wij bijhouden. Via het hogervermeld adres (puntje 1) kan men ons contacteren. Tevens kan men bezwaar indienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft men het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij om direct contact met ons op te nemen (zie puntje 1).

Voor gegronde klachten kan men zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

G.B.A.
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

1.10 Wijziging privacyverklaring

K. Achel V.V. kan de privacyverklaring steeds wijzigen. We hebben deze opgesteld naar goed vermogen. Aanvullingen of suggesties ter vervolmaking blijven welkom !
De laatste wijziging gebeurde op 29/07/2019.